Un all Elteren, Frënn, Familljen, Supporter a motivéiert Fräiwëlleger.
Mir brauche Leit déi eis an der Organisatioun an am Oflaf vun eisen Club ënnerstëtzen.
Gesicht ginn Hëllef an Memberen an alle Funktiounen vum Veräin, souwuel den sportleche Beräich, dem Sponsoring, der Administratioun, der Logistik, dem Evenementiel sou wéi och an der Kommunikatioun.
Op permanent oder punktuell Participatioun, sief och du en Deel vum eisem Erfolleg an hëllef mat!


A tous les parents, amis, familles, supporters et volontaires motivés.
Nous avons besoin de personnes qui nous soutiennent et aident dans le cadre de l’organisation et du déroulement de notre Club.
Nous sommes à la recherche de volontaires et/ou membres dans toutes les fonctions du Club, que ce soit la partie sportive, le sponsoring, l’administration, la logistique, l’événementiel ainsi que dans la communication.
Que ce soit de manière permanente ou ponctuelle, aide-nous et contribue au succès de notre club !


To all parents, friends, families, supporters and motivated volunteers.
We need people to support us and help with the organisation and running of our Club.
We are looking for assistance and members in all functions of the club, be it sports, sponsoring, administration, logistics, events and communication.
Help us to make our club a success, either permanently or on a one-off basis!