D’Amicale Steesel ass frou iech kënne matzedeelen dass den Etienne Louvrier säin Vertrag als Coach vun eiser Härenequippe fir 2 Joer mat enger Optioun fir en weidert Joer verlängert huet.
Sou kann hien seng gutt Aarbecht weiderféieren an ons Jongen erëm dohinner zréck bréngen wou se higehéieren, an zwar un d’Tabellespëtzt.
Mat senger jorelaanger Erfarung am Jugendberäich vun verschiddenen Belschen Nationalkaderen, ënnert anerem bei der staarker U20, bréngt hien déi néideg Kompetenz mat fir eis Jonk Equippe weiderhin opzebauen.
Mee hien ass net nëmmen en wichtegen Deel an der Weiderentwécklung vun eisen Jugendspiller mee och am Encadrement vun all den aneren Coachen. Dëst mam Zil eisen Equippen eng eenheetlech Identitéit ze ginn, vun klengem un.
Mir wënschen dem Etienne weiderhin vill Erfolleg an senger Arabescht.

Let’s go Steesel !

L’Amicale Steesel est heureuse de pouvoir vous annoncer qu’Etienne Louvrier a prolongé son contrat comme coach de notre équipe Senior pour une durée de 2 ans avec option pour une année supplémentaire.
De cette manière il pourra continuer son bon travail et ramener notre équipe à la tête du classement.
Avec sa longue expérience dans les équipes nationales des jeunes en Belgique, et plus particulièrement à la tête de la très forte U20, il dispose de l’expérience nécessaire afin de continuer à améliorer d’avantage notre jeune équipe.
Mise à part son rôle important dans le développement de tous nos jeunes joueurs il encadre également tous nos coaches de catégories de jeunes. Ceci avec l’objectif de donner une identité commune à toutes nos équipes, dès le plus jeune âge.
Nous souhaitons à Etienne une très bonne continuation dans son travail.

Let’s go Steesel !

Amicale Steesel is pleased to announce that Etienne Louvrier has extended his contract as coach of our Senior team for a period of 2 years with an option for an additional year.
Thus, he will be able to continue his good work and bring our team back to the top of the ranking.
Based on his long experience in various Belgian national youth teams, and more specifically as head of the very strong U20 team, he has the necessary experience to further improve our young team.
Apart from his important role in the development of all our young players he also supervises all our youth coaches. This with the aim of giving a common identity to all our teams, from the youngest age.
We wish Etienne all the best in his work.

Let’s go Steesel !