Leschte Weekend haten eis Butze Besuch kritt vum Kleeschen a vum Houseker. 
 
An déi brav Butze kruten eng Titchen. 😊